SLO levert samen met onderwijsveld conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde op

Redactie Geplaatst op 28 september 2023

Demissionair minister Mariëlle Paul: “Goed leren lezen, schrijven en rekenen, dat is de basis die ik iedere leerling zou willen meegeven. Daarom ben ik blij met de conceptkerndoelen die ik vandaag in ontvangst heb genomen. We zetten een belangrijke stap in het moderniseren van ons onderwijscurriculum. Ik dank iedereen die hier keihard aan heeft gewerkt en kijk uit naar de stappen die we nog gaan zetten!”


Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs dat hen helpt hun talenten te ontwikkelen. Maar wat moet je kennen, kunnen en ervaren om nu – en later als volwassene – actief mee te kunnen doen in de samenleving? Op 28 september jl. nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde in ontvangst van de kerndoelenteams Nederlands, rekenen en wiskunde en de advieskringen. Een jaar nadat het ministerie van OCW ons de opdracht gaf om samen met het onderwijsveld nieuwe kerndoelen te ontwikkelen voor deze leergebieden voor po, onderbouw vo en (v)so. In 2024 worden de conceptkerndoelen eerst beproefd op bruikbaarheid in de onderwijspraktijk. Naar verwachting worden ze in 2025 definitief vastgelegd in wetgeving en gepubliceerd.

Eerst Nederlands en rekenen en wiskunde

Maatschappelijk is er veel aandacht voor het versterken van de basisvaardigheden Om die reden is het een politieke afweging geweest om de eerst de kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde op te leveren. Jindra Divis, bestuursvoorzitter SLO: “Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is, is onderwijs in de Nederlandse taal en rekenen en wiskunde, erg belangrijk. Taalvaardig zijn en je kunnen ontwikkelen tot een gecijferde burger, vergroten de kansengelijkheid en zorgen ervoor dat leerlingen voluit kunnen deelnemen aan de samenleving. De voorstellen voor de nieuwe kerndoelen bieden hiervoor houvast”.

Het afgelopen jaar hebben teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts hard gewerkt aan de ontwikkeling van de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. Zij zijn hierin professioneel en deskundig bijgestaan door advieskringen met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en daarbuiten.

De conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid en burgerschap worden in november 2023 opgeleverd. De leergebieden voor moderne vreemde talen, mens en maatschappij, mens en natuur, kunst en cultuur en bewegen en sport volgen in 2024.

Nieuwe kerndoelen zijn concreter

De nieuwe generatie kerndoelen is concreter geformuleerd en heeft een vaste opbouw. Hiermee wordt de opdracht aan de school scherper geformuleerd en wordt duidelijk omschreven wat iedere leerling eind groep 8 en aan het eind van de onderbouw in het voortgezet onderwijs moet kennen, kunnen en ervaren. Deze doelen gelden eveneens voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Voor leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn of een meervoudige beperking hebben, ontwikkelt SLO parallel functionele kerndoelen.

Ben je benieuwd naar de conceptkerndoelen? Download hier het Boekje conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde.

Rol van leraren en schoolleiders cruciaal voor kwaliteit van het onderwijs

Nieuwe kerndoelen zijn een belangrijk voorwaarde, maar geen garantie op goed onderwijs. De werkelijke kwaliteit van het onderwijs vindt plaats in de school en in de klas. Divis: “Het vakmanschap van de leraar en de context van de leerling moeten daarin leidend zijn. Voor een goede vertaalslag van doelen naar passende onderwijsactiviteiten, didactiek en toetsing is de rol van leraren en schoolleiders immers cruciaal. Zij weten waar hun leerlingen staan, wat zij nodig hebben om de leerdoelen te bereiken en welke aanpak effectief is”.

Conceptkerndoelen in 2024 beproefd in onderwijspraktijk

In 2024 gaan we met scholen de conceptkerndoelen beproeven in de onderwijspraktijk. Ook gaan we met scholen in gesprek over wat zij nodig hebben om de kerndoelen succesvol te implementeren. Na het beproeven volgt het wetgevingstraject. De verwachting is dat de kerndoelen in 2025 definitief worden vastgelegd in wetgeving en daarna gepubliceerd.

Ken je scholen die geïnteresseerd om de conceptkerndoelen te beproeven in de onderwijspraktijk? Wil je hen dan hierop attenderen en een e-mail laten sturen naar [email protected]

Waarom worden de kerndoelen geactualiseerd?

Wat moeten leerlingen kennen, kunnen en ervaren om goed voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij? De opdracht van de overheid aan scholen geeft hier richting aan. De huidige kerndoelen zijn sinds 2006 van kracht. En hoewel het een bewuste keuze is geweest om deze doelen zeer globaal te formuleren, bieden de huidige kerndoelen weinig tot geen houvast aan scholen en leraren. Ook sluiten de kerndoelen, examenprogramma’s en het Referentiekader Taal en Rekenen onvoldoende aan​. Na bijna twintig jaar komen er eindelijk nieuwe kerndoelen, in eerste instantie voor Nederlands en rekenen en wiskunde. De andere leergebieden volgen.

Meer informatie en aanmelden?

  • Ken je scholen die geïnteresseerd om de conceptkerndoelen Nederlands en/of rekenen en wiskunde te beproeven in de onderwijspraktijk? Wil je hen dan hierop attenderen en een e-mail laten sturen naar [email protected]
  • Wil je op de hoogte blijven van de actualisatie van de kerndoelen, meld je dan aan voor onze automatische nieuwsupdates onderaan deze pagina.

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Leergebieden