Opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen te ontwikkelen. Deze kerndoelen gelden voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de werkopdracht van het ministerie van OCW staan de doelstellingen, inhoudelijke uitgangspunten en kwaliteitscriteria beschreven. Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren.

Waarom is het belangrijk om de kerndoelen kunst en cultuur te actualiseren?

De kerndoelen van kunst en cultuur zijn niet meer actueel. De wereld – ook de creatieve en culturele sector – is veranderd. De leergebieden kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs en kunst en cultuur in voortgezet onderwijs sluiten niet op elkaar aan. Dit heeft te maken met een andere benaming én deels een andere inhoud. In po leren leerlingen beelden, muziek, spel, taal en beweging te gebruiken en komt cultureel erfgoed aan bod. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs draait kunst en cultuur om de verschillende kunstvakken: beeldende vorming, dans, drama en muziek. Mede daardoor sluiten de kerndoelen van het po en onderbouw vo niet op elkaar aan en is het dus lastig om een doorlopende leerlijn te creëren met de huidige kerndoelen. Daar komt bij dat voor de bovenbouw een advies is uitgebracht om de vakkenstructuur te vereenvoudigen en het vak film te introduceren.

Tot slot is er ook veel overlap met andere leergebieden: literatuur en taal als expressie komen zowel bij Nederlands als bij kunst en cultuur aan de orde; cultureel erfgoed komt zowel bij mens en maatschappij als bij kunstzinnige oriëntatie in po aan bod. Dit en meer voorbeelden zorgt voor een overladen en inconsistent curriculum. Deze aspecten vragen om een actualisatie van de kerndoelen kunst en cultuur.

Wil je meer lezen over de maatschappelijke en curriculaire uitdagingen voor het kerndoelenteam? Lees dan verder in de startnotitie (pdf).

Opdracht voor actuele kerndoelen kunst en cultuur

Een team van leraren en vakexperts po en vo, curriculumexperts en een procesregisseur is aan de slag met actuele kerndoelen voor kunst en cultuur. Hiervoor heeft het team van SLO werkinstructies gekregen, gebaseerd op de werkopdracht. Voor kunst en cultuur geldt dat het team conceptkerndoelen ontwikkelt die:

  • passen bij het advies over de vakkenstructuur kunst;
  • binnen de beschikbare ontwerpruimte passen;
  • bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid binnen het curriculum;
  • ontwikkeld zijn in samenhang met de andere leergebieden;
  • bijdragen aan de verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen;
  • passen binnen een drempelloze overgang van po naar onderbouw vo, maar ook samenhangen met de eindtermen in de bovenbouw vo.