Opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen te ontwikkelen. Deze kerndoelen gelden voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de werkopdracht van het ministerie van OCW staan de doelstellingen, inhoudelijke uitgangspunten en kwaliteitscriteria beschreven. Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren.

Waarom is het belangrijk om de kerndoelen bewegen en sport te actualiseren?

De wereld – ook de beweegcultuur – is veranderd sinds de huidige kerndoelen zijn opgeleverd in 2006. Het aanbod van beweeg- en sportactiviteiten is enorm divers en we zien uiteenlopende vormen van bewegen en sporten. Zo is er naast de meer traditionele wedstrijdsporten steeds meer aandacht en ruimte voor vormen van bewegen en sporten die minder strak gereguleerd zijn en waarbij het competitie-element minder op de voorgrond staat. Dat vraagt om actuele kerndoelen die meegaan met veranderingen in de beweegcultuur, in welke vorm dan ook.

Op school lijkt vooral aandacht te zijn voor leerlijnen uit het activiteitengebied ‘spel’, terwijl het doel is dat leerlingen zich breed ontwikkelen binnen het leergebied bewegen en sport. Met actuele kerndoelen kunnen we concreter beschrijven wat we hieronder verstaan, zodat de school zelf een goede vertaling kan maken naar lesprogramma’s.

Tot slot is in de huidige samenleving in toenemende mate sprake van beweegarmoede. Leerlingen worden steeds meer gestimuleerd zittend en via digitale middelen de wereld te ontdekken in plaats van op een bewegende manier. Een toenemend aantal kinderen mist een goede beweegbasis om te kunnen deelnemen aan bewegen en sporten en de verschillen tussen kinderen worden groter. Het kerndoelenteam zal bij de ontwikkeling van actuele kerndoelen aandacht moeten hebben voor het omgaan met dergelijke verschillen en betekenisvol deelnemen aan bewegen voor alle leerlingen.

Wil je meer lezen over maatschappelijke en curriculaire uitdagingen binnen het leergebied bewegen en sport? Lees dan verder in de startnotitie (pdf).


Opdracht aan kerndoelenteam bewegen en sport

Een team van leraren en vakexperts po en vo, curriculumexperts en een procesregisseur is aan de slag met actuele kerndoelen voor bewegen en sport. Hiervoor heeft SLO werkinstructies ontwikkeld, gebaseerd op de werkopdracht. Voor bewegen en sport geldt dat het team conceptkerndoelen ontwikkelt die:

  • binnen de beschikbare ontwerpruimte passen;
  • bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid binnen het curriculum;
  • ontwikkeld zijn in samenhang met de andere leergebieden;
  • passen binnen een drempelloze overgang van po naar onderbouw vo, maar ook samenhangen met de eindtermen in de bovenbouw vo (die later ook worden geactualiseerd)