Opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. Deze kerndoelen gelden voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de werkopdracht (PDF 200 kb)van het ministerie van OCW staan de doelstellingen, inhoudelijke uitgangspunten en kwaliteitscriteria beschreven. Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren.


Waarom is het belangrijk om de kerndoelen burgerschap te actualiseren?

Er is nu geen samenhangend curriculum voor burgerschap. Hierdoor is er onduidelijkheid op scholen over wat burgerschap inhoudt en hoe ze burgerschap vorm moeten geven binnen hun onderwijs. Ook zijn er verschillende opvattingen over wat burgerschap inhoudt. De set kerndoelen burgerschap biedt straks duidelijkheid over wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren aan het einde po en onderbouw vo. Scholen maken zelf de vertaalslag van de set kerndoelen naar het schoolcurriculum op een wijze die past bij de eigen identiteit. Wil je meer lezen over de curriculaire en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leergebied burgerschap? Lees dan de startnotitie burgerschap.


Opdracht voor actuele kerndoelen burgerschap

Een team van leraren en vakexperts po en vo, curriculumexperts en een procesregisseur is aan de slag met actuele kerndoelen voor burgerschap. Hiervoor heeft het team van SLO werkinstructies gekregen, gebaseerd op de werkopdracht. Voor burgerschap geldt dat het team conceptkerndoelen ontwikkelt: