Opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen te ontwikkelen. Deze kerndoelen gelden voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de werkopdracht van het ministerie van OCW staan de doelstellingen, inhoudelijke uitgangspunten en kwaliteitscriteria beschreven. Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren.

Waarom is het belangrijk om de kerndoelen mens en maatschappij te actualiseren?

  1. Mens en maatschappij is van zichzelf een breed en veelomvattend leergebied. De wereld en de maatschappij zijn sinds het opleveren van de huidige kerndoelen in 2006 behoorlijk veranderd. Ook zijn er onderwerpen vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en het maatschappelijk debat bij gekomen.
  2. De huidige kerndoelen voor het po bereiden nu niet goed voor op wat leerlingen moeten kennen en kunnen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat er nu geen goede doorlopende leerlijn is. Daarnaast zijn de huidige kerndoelen bewust erg globaal geformuleerd. Dat zorgt ervoor dat leraren te weinig handvatten hebben om hun onderwijs goed vorm te geven en inhoudelijke keuzes te maken.
  3. De actualisatie biedt de mogelijkheid om conceptkerndoelen mens en maatschappij te ontwikkelen die context bieden waarbinnen Nederlands en rekenen en wiskunde aangeleerd en geoefend kunnen worden. Daarmee worden de basisvaardigen van leerlingen versterkt.
  4. De huidige kerndoelen mens en maatschappij zijn ontwikkeld toen er minder aandacht was voor diversiteit in de samenleving. De actualisatie van de kerndoelen biedt de mogelijkheid kerndoelen te ontwikkelen die ruimte bieden voor veranderingen in de samenleving, waarbij meer aandacht is voor diversiteit van culturele en historische identiteit, net als voor verschillende perspectieven. Ook moet er meer duidelijkheid komen over welke vakspecifieke vaardigheden leraren moeten bezitten om hun leerlingen te leren maatschappelijke vraagstukken te analyseren en oplossingen te verkennen.

Het kerndoelenteam staat dus voor een mooie uitdaging. Wil je meer lezen over de maatschappelijke en curriculaire uitdagingen voor het kerndoelenteam? Lees dan verder in de startnotitie.

Opdracht aan het kerndoelenteam

Een team van leraren en vakexperts po en vo, curriculumexperts en een procesregisseur is aan de slag met actuele kerndoelen voor mens en maatschappij. Hiervoor heeft het team van SLO werkinstructies gekregen, gebaseerd op de werkopdracht. Voor mens en maatschappij geldt dat het team conceptkerndoelen ontwikkelt die:

  • binnen de beschikbare ontwerpruimte passen;
  • bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid binnen het curriculum;
  • ontwikkeld zijn in samenhang met de andere leergebieden, in het bijzonder de leergebieden mens en natuur, burgerschap en digitale geletterdheid;
  • bijdragen aan de verbetering van de basisvaardigheden van leerlingen;
  • passen binnen een drempelloze overgang van po naar onderbouw vo, maar ook samenhangen met de examenprogramma’s maatschappijleer en natuurwetenschappelijke vakken, die momenteel ook geactualiseerd worden.