Opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. Deze kerndoelen gelden voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In dewerkopdracht (PDF 200 kb)van het ministerie van OCW staan de doelstellingen, inhoudelijke uitgangspunten en kwaliteitscriteria beschreven. Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren.


Waarom is het belangrijk om de kerndoelen Nederlands te actualiseren?

De huidige kerndoelen Nederlands zijn inhoudelijk verouderd en te globaal geformuleerd. Dit geeft onduidelijkheid bij leraren over wat moet en wat mag worden aangeboden. Dit kan, naast andere factoren, bijdragen aan een hoge werkdruk en overladenheid van het onderwijs. De kerndoelen Nederlands moeten voorzien in kennis van de Nederlandse taal en cultuur en een goede beheersing van het Standaardnederlands, waardoor leerlingen succesvol kunnen participeren in een geletterde, meertalige en pluriforme samenleving. Ter bevordering van kansengelijkheid moeten alle leerlingen de gelegenheid krijgen een sterke taalbasis op te bouwen, door een rijk taalaanbod met gelegenheid tot kennisopbouw, ruimte voor de productieve taalvaardigheden en betekenisvolle taaltaken. Om dit te bereiken moeten de kerndoelen op een aantal punten worden geactualiseerd. Wil je meer lezen over de curriculaire en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leergebied Nederlands? Lees dan de startnotitie Nederlands (PDF 800 kb).


Opdracht voor actuele kerndoelen Nederlands

Een team van leraren en vakexperts po en vo, curriculumexperts en een procesregisseur is aan de slag met het actualiseren van de kerndoelen voor Nederlands. Hiervoor heeft het team van SLO werkinstructies gekregen, die gebaseerd zijn op de werkopdracht van OCW. Voor Nederlands geldt dat het team conceptkerndoelen ontwikkelt: