Opdracht

Het ministerie van OCW heeft SLO de opdracht gegeven om samen met het onderwijsveld actuele en concrete kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te ontwikkelen. Deze kerndoelen gelden voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. In de werkopdracht (PDF 200 kb) van het ministerie van OCW staan de doelstellingen, inhoudelijke uitgangspunten en kwaliteitscriteria beschreven. Actuele kerndoelen moeten aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving, de arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast dienen de nieuwe kerndoelen concreter te worden dan de huidige, zodat ze beter aangeven wat leerlingen moeten kennen, kunnen en ervaren.


Waarom is het belangrijk om de kerndoelen rekenen en wiskunde te actualiseren?

De huidige kerndoelen rekenen en wiskunde zijn verouderd en te globaal geformuleerd. Ook is er geen doordachte balans tussen de verschillende functies van het leergebied rekenen en wiskunde, zoals de voorbereiding op het vervolgonderwijs en het gebruik van rekenen en wiskunde in het dagelijks leven. De huidige kerndoelen en het Referentiekader Rekenen verschillen aanzienlijk van elkaar. Dat kan zorgen voor verwarring en, naast andere factoren, bijdragen aan een hoge werkdruk en overladenheid. Wil je meer lezen over de curriculaire en maatschappelijke ontwikkelingen voor het leergebied rekenen en wiskunde? Lees dan de startnotitie rekenen en wiskunde (PDF 1 mb).


Opdracht voor actuele kerndoelen rekenen en wiskunde

Een team van leraren en vakexperts po en vo, curriculumexperts en een procesregisseur is aan de slag met het actualiseren van de kerndoelen voor rekenen en wiskunde. Hiervoor heeft het team van SLO werkinstructies gekregen, gebaseerd op de werkopdracht van OCW. Voor rekenen en wiskunde geldt dat het team conceptkerndoelen ontwikkelt: